URCA 2018

Stephanie, Yifei, Ruojie Daniel Rondon Ryo Ichimura Ziyi Jiang
Farmers group Picture Alex Wu Alex Helen Shape Matters
Janet Duncan Farmers group Big Data Small Talk Big Data, Small Talk